Zajištění agendy světového dědictví UNESCO Steering Group

Zajištění agendy světového dědictví UNESCO v Kutné Hoře

Město Kutná Hora,

které plní úkoly místní samosprávy, tak i výkon státní správy, schválilo následující systém řízení památkové péče s ohledem na plnění úkolů agendy světového dědictví na území města Kutné Hory. 

Předseda řídící skupiny - místostarosta města Mgr., Bc. Vít Šnajdr

Řídící skupina Steering Group - nadace Kutná Hora - památka UNESCO

Odbory města působící v oblasti památkové péče se zaměřením na UNESCO

Site manager


Kutná Hora je zapsána jako statek světového dědictví o dvou částech, jednak jako historické centrum s chrámem sv. Barbory a jednak jako chrám sv. Panny Marie v Sedlci. Zápis byl proveden k 9.12.1995. Od té doby je Kutná Hora povinna se spolupodílet na udržování a zachování tohoto statku světového dědictví.

Struktura vychází z konkrétních podmínek města Kutné Hory, kdy statek světového dědictví v Kutné Hoře je tvořen velkým množstvím budov vysoké architektonické a umělecké kvality. Zapsaný statek se skládá z mnoha budov a uceleného území městské rezervace, kde je více jak 600 samostatných soukromých vlastníků. Dalšími velice důležitými subjekty jsou pak sedlecká a kutnohorská farnost, kterým svědčí vlastnické právo ke katedrálám. Bezpochyby nejdůležitějším subjektem a nejvíce odpovědným v oblasti památkové péče, a tedy i péče o světový statek zapsaný na listinu UNESCO, je město Kutná Hora. Proto také navrhovaná struktura je předkádána ve výše uvedeném schématu řízení. 

Předseda řídící skupiny jmenován radou města: Mgr. Bc. Vít Šnajdr

Předseda řídící skupiny (předseda Steering Group) je nejdůležitější osobou odpovědnou za uchování světového dědictví na úrovni statku - města. Řídí Steering Group, tedy řídící skupinu. Zejména dohlíží na plánování a provádění proscesů souvisejícíh s konkrétním plánem řízení statku světového dědictví. Řídící skupinou je nadace Kutná Hora - památka UNESCO. 

Jako předseda řídící skupiny je statutární zástupce města, neboť z předloženého schématu vyplývá, že má možnost z titulu svého postavení řídit příslušné odbory městského úřadu. Tím je zejména myšleno, že starosta popřípadě místostarosta města má přímé řídící pravomoci vůči vedoucím odborů, kde na prvním místě je odbor památkové péče, školství a kultury, dále odbor majetku, regionálního plánování, odbor investic a životního prostřědí. 

Dále předseda řídící skupiny přímo řídí i Site managera, tedy osobu, která je ustanovená pro zajišťováné úkolů periodického reportingu. Site manager zpracovává pro předsedu skupiny veškeré nutné podklady pro činnost této řídící skupiny a zajišťuje kontinuitu při změnách, které pravidelně ve vedení města v souvislosti s volbami do zastupitelstva ve 4letých intervalech nastávají. 

Odbory městského úřadu působíCÍ v oblasti památkové péče se zaměřením na UNESCO

Úřad města by měl propojovat úkoly místní samosprávy a výkon státní správy v přesně stanovených oblastech různých zákonů. V oblasti památkové péče město ve vlastní působnosti pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti uložené památkovým zákonem. Z výše uvedeného je tedy předkládána koncepce a schéma, kde předseda řídící skupiny ze své pozice statutárního orgánu města je oprávněn ze zákona o obcích se podílet na řízení těchto odborů, přidělovat jim úkoly i v oblasti agendy světového dědictví v Kutné Hoře. 

Site manager:  Na návrh předsedy řídící skupiny byl 9 hlasy členů zvolen správní radou nadace:

Mgr., Ing. Pavel Bezouška

Site manager je osoba, která je vždy součástí řídící skupiny statku světového dědictví. Je specialista na konkrétní statek světového dědictví:

- rozumí požadavkům Úmluvy o ochraně světového dědictví a Rozhodnutím Výboru pro světové dědictví

- má podrobné znalosti o statku a jeho vyjímečné světové hodnotě jak ve smyslu technického tak i v historických souvislostech

- je obeznáme se sociálními a ekonomickými otázkami, které ovliňují statek, jeho okolí i zúčastněné strany (včetně toho jak statek ovlivňuje sociální a ekonomickou udržitelnost)

- chápe systém správy památekúdědictví a konkrétní operační systémy statku

- má znalost právního rámce, ve kterém musí statek být spravován na místní, národní i mezinárodní úrovni

- má dobré kominukační, vyjednávací, obhajující a pomocné dovednosti včetně schopnosti mezinárodní komunikace

- je politicky a společensky vnímavý a dokáže vybudovat vztah a vzbudit důvěru u ostatních při zdůraznění hodnot UNESCO obecně

- má dovednosti v oblasti strategického a projektového řízení

- má dovednosti v propagaci světového dědictví, výkladu a zapojení koncových uživatelů světového dědictví (například návštěvníků a místních komunit)

 

Kontakty:

Předseda řídící skupiny: Mgr., Bc. Vít Šnajdr

snajdr@mu.kutnahora.cz

 

Steering Group: nadace Kutná Hora - památka UNESCO

info@nadaceunescokh.cz

 

Site manager: Mgr., Ing. Pavel Bezouška

nadace.unesco.kh@gmail.com

 

 

 

Management plan

Management Plan je dynamickým nástrojem "řízení změn", který slouží ochraně a rozvoji dané památky s cílem zachování hodnot, pro které byla zapsána na Seznam světového dědictví. Výsledkem Management Planu je vytvoření a realizace souhrnu projektů směřujících k regeneraci, pravidelné údržbě a adekvátnímu využití památky Světového dědictví. 

Chceme-li zajistit dobrou kvalitu života ve městě, musíme usilovat o využití potenciálu Kutné Hory k ekonomickému rozvoji, který bude v souladu s ochranou životního prostředí, o respektování potřeb únosnosti při rozložení činnosti na území města mezi jeho jednotlivé části, a tím o zajištění dobrých existenčncích podmínek všem občanům. Podpora účasti občanů a jejich aktivit na řízení a rozvoji města, spolupráce a partnerství veřejné správy a ostatních subjektů i společenská ochrana veřejného zájmu by se měly stát samozřejmostí. 

Podrobnosti