Menu

Grantové programy

Nadace má vlastní grantový program, ve kterém finančně podporuje soukromé vlastníky při opravách a restaurování památek.

 

Podmínky pro udělení grantů

Grant může být přidělen fyzickým osobám – majitelům domů v historickém jádru města Kutné Hory na základě písemné žádosti a splnění následujících podmínek:

  • rozpočet obnovy
  • fotodokumentaci
  • rozhodnutí MÚ odboru kultury z hlediska památkové péče

Žádost bude projednána a odsouhlasena správní radou nadace, výše poskytnutého grantu bude maximálně 50% z celkových nákladů na restaurování.

Grant bude poskytnut na základě předložené faktury po dokončení opravy a splnění následujících podmínek uzavřené „Dohody o poskytnutí příspěvku z Grantového programu nadace":

  • bude předložena zpráva o průběhu opravy včetně fotodokumentace
  • bude předložena faktura s dokladem o proplacení podílu vlastníka z celkového rozpočtu na restaurování
  • restaurování bude probíhat dle pokynů památkové péčevlastník (příjemce příspěvku) v průběhu obnovy bude prezentovat nadaci (tabulkou): Restaurování probíhá za finanční pomoci nadace „Kutná Hora – památka UNESCO"

Ukázky poskytnutých grantů jsou ve výročních zprávách nadace.