Menu

Příprava projektu Dačického domu

Cílem projektu je vzorová rehabilitace rodného domu Mikuláše Dačického z Heslova (prvořadé městské památky, která je součástí historického jádra města Kutné Hory, zapsaného v roce 1995 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) dle aktuálních zásad památkové péče, restaurování a konzervace a jeho následné vybavení pro poskytování moderních kulturních a vzdělávacích služeb odborné i laické veřejnosti, zaměřených na prezentaci kulturního dědictví UNESCO a na uchování a prezentaci významných kulturních prvků spojených s historií města a regionu. Očekávaným přínosem je, kromě samotné realizace a propagace vzorového projektu obnovy a využití významné kulturní památky aplikovatelného v jiných městech ČR s uchovaným historickým jádrem, jednak ucelené zdokumentování a prezentace památek České republiky zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a s tím spojené prohloubení spolupráce měst, v nichž se tyto památky nacházejí, a jednak uchování, dokumentace a prezentace kulturního dědictví Kutné Hory a kutnohorského regionu, jež zatím nejsou takto uceleně zajištěny.

Objekt bude využit jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO, jehož posláním je na jedné straně přispět k uchování a prezentaci kulturního dědictví spojeného s památkami zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v celé ČR i s památkami nacházejícími se na území Kutné Hory a okolí a na druhé straně prostřednictvím vzdělávacích a prezentačních aktivit provádět osvětu zaměřenou na posilování respektu k hodnotám kulturního dědictví a na šíření pozitivních vzorů péče o památky a jejich využívání u obyvatel i návštěvníků města a vlastníků památkových objektů.

Nositel projektu: Město Kutná Hora
Partneři projektu: Nadace Kutná Hora – památka UNESCO, Univerzita Pardubice
Projekt se uskuteční pod záštitou: České komise pro UNESCO, Organization of World Heritage Cities

Využití objektu pro výstavní a prezentační účely
Expozice bude sestávat z jednoho prohlídkového okruhu procházejícího celým objektem. Tím bude zajištěno celoroční zpřístupnění objektu veřejnosti. V jednotlivých prostorech objektu budou prezentována rozmanitá témata. Cílem je dosáhnout toho, aby byla expozice atraktivní obsahem i způsobem prezentace různým skupinám zájemců. Proto bude expozice využívat nejmodernějších technických zařízení a vizuálních prostředků (dotykové monitory, 3D rekonstrukce, animace), ale i bezpečnostních vitrín, velkoplošných tisků, apod.). Expozice bude probíhat v samoobslužném provozu. Namísto živých průvodců budou mít návštěvníci k dispozici tištěné průvodce a aplikace pro chytré telefony.

Expozice bude zahrnovat následující tematické okruhy:
a) UNESCO (vznik a vývoj organizace, její poslání, činnosti, struktura, sídlo, znak) b) České památky UNESCO (12 památek, hmotné a nehmotné dědictví, indikativní seznam) c) Kutná Hora a UNESCO (specifikace hodnot, pro které je město na seznamu, obnova města za 20 let na seznamu UNESCO) d) Mikuláš Dačický a jeho dům (stavební vývoj domu, osobnosti jeho obyvatel) e) Obnova a využití Dačického domu (průběh rekonstrukce a adaptace pro účely projektu, uskutečněné akce) f) Činnost partnerů projektu (uskutečněné a aktuální projekty)
Edukativní program

Pro přiblížení tematických okruhů expozice nejširším vrstvám návštěvníků, bude připraven edukativní program, jako nástavba na stálou expozici. Jde o prvek, na nějž je v moderním pojetí výstavnictví kladen stále větší důraz. Edukativní program bude probíhat v atriu/ateliéru a navazujících místnostech. Některé prvky edukativního programu budou sice moci využívat návštěvníci expozice v samoobslužném provozu. Absolvování úplného edukativního programu však bude vyžadovat provázení účastníků lektorem.

Hlavní tematické okruhy edukativního programu:
a) Poznej druhy památek UNESCO (město, krajina, sochařské dílo, moderní architektura – na příkladu světových památek, památek v ČR).
b) Příběh Kutné Hory (urbanistický a architektonický vývoj města od příchodu cisterciáků a „stříbrnou horečku" po současnost). Půjde o vůbec první expozici o vývoji města v Kutné Hoře.

Programové aktivity v objektu
V období udržitelnosti projektu, tedy v letech 2016 – 2020, budou kromě celoročního zpřístupnění objektu, jeho stálé expozice a sezónních výstav, pořádány partnery projektu konference, semináře a workshopy apod. Pro tyto účely budou využity k tomu určené místnosti v objektu (konferenční sál, přednáškový sál, ateliér).

 

Nadace Kutná Hora – památka UNESCO

Nadace bude hlavním uživatelem objektu a koordinátorem termínů aktivit. Hlavními činnostmi nadace jsou: 1) Prezentace Kutné Hory jako světové památky UNESCO, podpora zachování a uchování kulturního dědictví a genia loci historického města Kutné Hory, 2) Dokumentace stavebního vývoje památkových objektů a města jako celku, 3) Zprostředkování kontaktů mezi veřejností a odborníky v památkové péči, pracovníky státních institucí a samosprávy, 4) Spolupráce s českými a světovými městy, zapsanými na listinu Světového dědictví UNESCO. Tyto aktivity bude nadace provozovat a dále rozvíjet v objektu formou programových aktivit.
Výstava a konference „Poznejme rodinu UNESCO": budou uspořádány ve spolupráci s každoročně vybranými spolupracujícími subjekty (např. správci statků UNESCO, Českým dědictvím UNESCO, apod.). Výstava komplexně představí jednotlivou památku (např. v rámci oslav 20 let od zápisu) či téma, které je pro tuto památku nebo celou „rodinu UNESCO" aktuální (např. management plány, informační systém a značení, propagace, novostavby, vývěsní štíty a reklamní zařízení); cílem je předávání informací a zkušeností. Období: prosinec – duben
Výstava a workshop „Téma roku": aktivity budou zaměřeny na prezentaci místních a regionálních památek. Budou se týkat významných událostí města, osobností a výročí (např. pro rok 2016 Vladislav Jagellonský a Kutná Hora, 500 let od úmrtí panovníka), nebo aktuálního dění ve městě. Období: duben – prosinec
Zapojení do dnů národních oslav: nadace se každoročně aktivně zapojí do významných dnů pro památky, jako je Den památek a historických sídel (den uvedení „tématu roku"), Muzejní noc, Dny Evropského kulturního dědictví a každoročně si připomene den zápisu Kutné Hory na listinu UNESCO – 9. prosince (rekapitulace roku – vernisáž výstavy „rodina UNESCO").

Webové stránky projektu: Nadace bude administrovat stránky projektu, kde bude interaktivní formou představeno poslání projektu, kalendář akcí a aktivit, dokumentace uskutečněných akcí, apod.
Dokumentační centrum: nadace bude digitalizovat vlastní archiv a další významné archivní fondy týkající se architektonického vývoje města Kutné Hory a osobnosti Mikuláše Dačického (plány objektů, rukopisy, skleněné fotografické desky, apod.). Digitalizované dokumenty budou průběžně k dispozici především odborné veřejnosti pro badatelské účely. V omezeném rozsahu, s ohledem na reprodukční práva, budou také prezentovány na webových stránkách projektu.

Univerzita Pardubice

Druhým partnerem projektu bude Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, akademická instituce nejvyššího stupně vzdělání.
Konference a doktorandská kolokvia: tematika jednání bude zaměřena na oblasti kulturního dědictví související s Kutnou Horou (např. numismatika). Na konferencích budou čeští i zahraniční odborníci z daných oblasti prezentovat výsledky své badatelské činnosti.

Město Kutná Hora

Samotné Město, jako příjemce dotace, se bude aktivně podílet na celoročním využití objektu. V měsíční frekvenci, prostřednictvím příslušného odboru, bude pořádat popularizační přednášky na téma kulturní dědictví pro veřejnost či např. koncerty staré hudby, komponované pořady, divadlo jednoho herce či autorská čtení.